ER

Παρασκευή, Μάρτιος 27, 2015
Text Size
GreekEnglish (United Kingdom)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ::
Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Ελληνική επιτραπέζια ελιά : Εθνικός θησαυρός … με ημερομηνία λήξης ;» Σάββατο 28/03/2015 »   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩ... Νέος κύκλος σεμιναρίων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 2015 »   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ Τ... Αίτηση για την ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου με SMS & E-MAIL »      Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στ... Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στη DETROP 2015 »   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής... Συμμετοχή Επιμελητηρίου στην Έκθεση DETROP 2015 »   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Το Επιμελητήριο Χαλκ... 1η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 2014, 25-27/07/2014 »    1Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 2014 ... 3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2014, Νέα Μουδανιά 7-10/08/2014 »   3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2014   5η ΥΓΡΑ... Εκθέσεις Επιμελητηρίου Χαλκιδικής - Καλοκαίρι 2014 » Εκθέσεις Επιμελητηρίου Χαλκιδικής - Καλοκαίρι 2014 Δ.Τ. ΕΣΕΕ -Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος της αγοράς Μαίου 2014 »   Αθήνα, 30 Απριλίου 2014   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ... Απόφαση για τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής »   Απόφαση για τη λειτουργία εμπορικών καταστ...

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Δικαιολογητικά εγγραφής

Ασφαλιστικού Συμβούλου και Συντονιστή

Ασφαλιστικών Συμβούλων

1. Αίτηση εγγραφής

2. Αστυνομική ταυτότητα

3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή μη φυσικού προσώπου (νομικών προσώπων ή ενώσεις προσώπων)

4. Αποδεικτικό σπουδών επικυρωμένο (απολυτήριο τουλάχιστον εξατάξιου Γυμνασίου ή Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου με την οποία δηλώνει τα εξής :

«Δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά τις περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπόρια, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών».

6.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως (Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο).

7.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο)

8. Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

9.Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για το ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του.

10.Βεβαίωση Εγγραφής σε Ασφαλιστικό Φορέα

11.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνει τα εξής:

«Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση»

12. Δύο (2) φωτογραφίες

Σημείωση:

Για την εγγραφή εταιρίας, κάθε είδους, προσάγονται στο Επιμελητήριο και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση και εκπροσώπησή της.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Α) Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο

Β) Από άλλο πρόσωπο (έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

Ασφαλιστικού Πράκτορα

1.Αίτηση εγγραφής

2. Αστυνομική ταυτότητα

3.Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή μη φυσικού προσώπου (νομικών προσώπων ή ενώσεις προσώπων)

4.Αποδεικτικό σπουδών επικυρωμένο (απολυτήριο τουλάχιστον εξατάξιου Γυμνασίου ή Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου με την οποία δηλώνει τα εξής:

«Δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά τις περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών»

6.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως (αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο)

7.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο)

8.Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

9.Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για το ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.

Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του.

10.Βεβαίωση εγγραφής σε Ασφαλιστικό Φορέα

11. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

     ι. έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

ιι. Ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ.ι , εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους, σε ασφαλιστικά θέματα, ή

ιιι. Έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

iv. Έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα ή

v. έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόμιμος εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

12.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου με την οποία δηλώνει τα εξής:

«Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση»

13. Δύο (2) φωτογραφίες

Σημείωση:

Για την εγγραφή εταιρίας, κάθε είδους, προσάγονται στο Επιμελητήριο και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση και εκπροσώπησή της.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

A) Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο

B)Από άλλο πρόσωπο (έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).